Jeśli macie Państwo jakiekolwiek trudności przy wypełnieniu formularzy, czujecie się niedoinformowani lub chcielibyście rozwiać swoje wątpliwości – gorąco prosimy o kontakt, razem zawsze łatwiej pokonać bariery. Korzystajcie z naszego doświadczenia i wiedzy.

Warunki przyjęcia do DPS "LiLi"

Przyjęcie do DPS "LiLi" w Golubiach następuje w wyniku podpisania umowy osoby prywatnej z Dyrekcją Domu lub poprzez skierowanie osoby przez OPS (GOPS, MOPS) właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu. Podpisanie umowy poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Domu.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi kwalifikowane do DPS "LiLi" to:

osoby chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne)
osoby wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznej, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki, niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o umieszczenie w Domu Pomocy Pomocy Społecznej "Lili" (>>pobierz<<)
 • dowód osobisty
 • legitymacja emeryta/rencisty

Dokumentacja medyczna

 • zaświadczenie od lekarza psychiatry
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego
 • wypisy ze szpitali (jeżeli osoba była hospitalizowana)
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (ZUS/KRUS)

Dokumentacja potwierdzająca źródło dochodu

 • decyzja o przyznaniu emerytury/renty
 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego/pielęgnacyjnego

W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu
 • postanowienie sądu o zezwoleniu dla opiekuna prawnego na umieszczenie osoby w DPS
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego
 • zaświadczenie potwierdzające ustanowienie opieki prawnej

Cennik na rok 2024

 • odpłatność pełna – 5850 zł miesięcznie
 • dodatkowa opieka (opłata wg potrzeb)